کمیته مسابقات و همایشات


آیکیدو جیوشین کای در نظر دارد جهت ایجاد انگیزش و تشویق هنر جویان به فعالیت بیشتر در جهت ارتقا سطح فنی و ایجاد زمینه ای برای رشد و گسترش و معرفی این هنر رزمی دفاعی در طول سال مسابقات دفاع شخصی و هنرهای فردی برگزار کند. این مسابقات بصورت درون سبکی بین باشگاه ها و بصورت برون سبکی بین سبک های مختلف خواهد بود که از تمام رشته های رزمی دیگر دعوت بعمل خواهد امد که در این مسابقات شرکت کنند.

شرح وظائف کمیته مسابقات:


اعضای کمیته مسابقات و همایشات


حمید رضا غلامپور
حمید رضا غلامپور

مسئول کمیته مسابقات و همایشات

سنسی حمید رضا غلامپور مسئول کمیته روابط عمومی دارنده دان 1 جیوشین کای ایکیدو ومربیگری رسمی از فدراسیون ورزشهای رزمی