کمیته بانوان


کمیته بانوان جیوشین کای ایکیدو متشکل از اساتید ماهر و با تجربه که در راس آن مسئول کمیته می باشد جهت اموزش  ایکیدو به بانوان و ترویج وگسترش ایکیدو جیوشین کای  تشکیل شده است.

شرح وظائف کمیته بانوان:

اجرای مصوبات سبک جیوشین کای آیکیدو

اموزش ایکیدو به بانوان در سطوح مختلف

برگزاری ازمون کمربند در رده های مختلف

برگزاری کلاس های اموزشی جهت ارتقاع سطح مربیان

برگزاری استاژ های فنی بین سبکی و برون سبکی

برگزاری کلاس های بازآموزی و دانش افزایی برای مربیان تحت پوشش

تشویق و معرفی افراد ذیصلاح جهت شرکت در دورهای مربیگری و داوری

برگزاری دوره های مربیگری عملی و جذب مربیان از رشته های رزمی دیگر

همکاری با هیات ورزشهای رزمی استان وشهرستان در بخش بانوان

تهیه گزارشات عملکرد سه ماهه و ارائه آن در زمان مقرر به مسئول سبک

تهیه وتدوین گزارشات سالانه جهت ارائه به فدراسیون وهیات ورزشهای رزمی

برگذاری مسابقات هنرهای فردی بین سبکی وتشویق هنر جویان به شرکت در مسابقات هنرهای فردی استانی و کشوری.


اعضای کمیته بانوان


استاد راضیه برادری
استاد راضیه برادری

نائب رئیس و مسئول کمیته بانوان

استاد برادری با سال ها تجربه در هنر های رزمی مختلف دارنده دان_ 5 کاراته دان_3 آیکیدو از فدراسیون ورزشهای رزمی ودان _3 جهانی از سازمان جیوشین کای و مربیگری درجه _2 از فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی می باشند.