کمیته انفورماتیککمیته انفورماتیک

در دنیای پیشرفته امروز کمتر سازمان یا ارگانی بدون فناوری اطلاعات قادر به پیمودن ادامه مسیر و رقابت  است.

شرح وظائف:

مدیریت سایت و منابع ارتباطی سبک.

ایجاد بستر ارتباطی و نرم افزاری بین مسئولین و کمیته ها.

ایجادبستر مناسب جهت ارائه پست الکترونیک به کمیته ها و مدیریت وپشتیبانی منابع.

مسئولیت پخش تبلیغات اینترنتی سبک که شامل دوره های اموزشی اطلاع رسانی های همایشات و رویدادها و معرفی وسیع سبک از طیق شبکه جهانی اینترنت.

همکاری با مسئول روابط عمومی و تبلیغات جهت ارائه سریع اخبار و اطلاع رسانی از طریق سایت.

ارائه پیشنهادات موثر جهت تسهیل ارتباطات بین مسئولین وکمیته ها.

ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یکبار.

ارائه گزارش عملکرد سالیانه در اسفند ماه هر سال.

اعضای کمیته انفورماتیک


ایمان عرفانی
ایمان عرفانی

مسئول کمیته انفورماتیک

سنسی ایمان عرفانی مسئول کمیته انفورماتیک دارنده دان 3 جیوشین کای ایکیدو