کمیته هماهنگی


کمیته هماهنگی برای ایجاد همکاری هم فکری و رفع اختلافات بین کمیته ها تشکیل شده است.

شرخ وظائف کمیته هماهنگی: 

اجرای کامل مصوبات سبک جیوشین کای آیکیدو

برگزاری جلسات جداگانه بامسئول کمیته های مختلف و اعضا ان جهت شنیدن انتقادات و پیشنهادات

حضور در جلسات بحث و گفتگو بین کمیته ها.

ارائه راه کار و پیشنهادات جهت همکاری و مشارکت بیشتر کمیته ها باهم.

همکاری با کمیته انضباطی جهت رفع اختلافات.

هماهنگ کردن کمیته ها در برگزاری رویدادهای مختلف سبک.

پیگیری مطالبات مسئولین کمیته ها و اعضا.

ارائه گزارش عملکرد کمیته هماهنگی هر سه ماه یکبار.

تهیه و ارائه گزارش عملکرد سالیانه در اسفند ماه هر سال.

اعضای کمیته هماهنگی


بهزاد داوودی
بهزاد داوودی

مسئول کمیته هماهنگی جیوشین کای ایکیدو

استاد بهزاد داوودی مسئول کمیته هماهنگی جیوشین کای ایکیدو دارنده دان 4 وی از پیش کسوتان این سبک به شمار می ایند.