باشگاه چوگان


باشگاه چوگان

قدوسی شرقی

قدوسی

09175094024

مربی

استاد برادری
استاد برادری
مربی بین المللی مربی رسمی فدراسیون ورزشهای رزمی مربی رسمی فدراسیون جودو و دفاع شخصی مربی رسمی فدراسیون ترای اتلون مربی رسمی کودکان دان5 کاراته دان3 جهانی دان 3 آیکیدو -کاندید دان 4 دان یک دفاع شخصی از 9سالگی وارد دنیای رزمی گردیده با رشته ی تکواندو- بعد رشته های جودو و کاراته را ادامه داده و بعد از گذشته سالها و کسب تجربه از سال 1385شروع به یادگیری دفاع شخصی گردیده و همزمان دبیر سبک شیتوریو زیر نظر رییس سبک جناب استاد ظهرابی بوده و نایب ریس دفاع شخصی جنوب کشور بوده بعد از کسب تجربه وارد دنیای آیکیدو گشته و با شاگردی استاد امیری پناه کسب تجربه نموده -در حال حاظر ناییب ریس سبک جیوشین کای و رییس کمیته ی بانوان سبک جیوشین کای می باشد. ایشان علاوه بر رشته های رزمی رشته های فردی و گروهی نیز علاقه مند بوده و کسب مقام کرده اند مانند شنا -صخره نوردی -دو -بدنسازی و ....

اعضای باشگاه