سمینار های داخلی و بین المللی

شیهان امیری پناه-استاد برادری شیهان امیری پناه-استاد برادری
هنرنمایی هنرجویان آیکیدو کار... هنرنمایی هنرجویان آیکیدو کار...
جشن پایان سال جیوشین کای ایکیدو جشن پایان سال جیوشین کای ایکیدو
استاژ فنی جیوشین کای ایکیدو استاژ فنی جیوشین کای ایکیدو
گروه نمایش در استاژ دفاع شخصی کشوری در اصفهان گروه نمایش در استاژ دفاع شخصی کشوری در اصفهان
جشن پایان سال جشن پایان سال