عکس های هنر جویان جیوشین کای ایکیدو

هنرنمایی هنرجویان آیکیدو کار هنرنمایی هنرجویان آیکیدو کار
مراسم جشن پایان سال 1401 جیوشین کای آیکیدو مراسم جشن پایان سال 1401 جیوشین کای آیکیدو
مشکی پوشان جیوشین کای مشکی پوشان جیوشین کای
همایش بین المللی جیوشین کای ایکیدو همایش بین المللی جیوشین کای ایکیدو