مراسم جشن پایان سال 1401 جیوشین کای آیکیدو

انتخاب استادپرندآور فرد به عنوان مربی سال 1401 انتخاب استادپرندآور فرد به عنوان مربی سال 1401
انتخاب استاد داوودی به عنوان مرد سال آیکیدو جیوشین کای انتخاب استاد داوودی به عنوان مرد سال آیکیدو جیوشین کای
 جشن پایان سال 1401 جیوشین کای آیکیدو جشن پایان سال 1401 جیوشین کای آیکیدو
مراسم جشن پایان سال 1401 جیوشین کای آیکیدو مراسم جشن پایان سال 1401 جیوشین کای آیکیدو